[عبارت]

live below the poverty line

/lɪv bɪˈloʊ ðə ˈpɑvərti laɪn/

1 زیر خط فقر زندگی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان