[قید]

loudly

/ˈlaʊdli/
غیرقابل مقایسه

1 با صدای بلند

مترادف و متضاد at the top of one's voice forcefully noisily quietly softly
  • 1.Speak loudly please.
    1 . لطفا با صدای بلند صحبت کن.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان