[اسم]

love

/lʌv/
غیرقابل شمارش

1 عشق علاقه‌ شدید

مترادف و متضاد deep affection desire infatuation hatred
to fall in love (with somebody)
عاشق (کسی) شدن
 • They fell in love with each other.
  آنها عاشق یکدیگر شدند.
to be in love (with somebody)
عاشق (کسی) بودن
 • 1. She was in love with him.
  1. او عاشقش بود.
 • 2. We're in love!
  2. ما عاشق همدیگر هستیم!
love at first sight
عشق در نگاه اول
 • It was love at first sight.
  این عشق در نگاه اول بود.
madly in love
دیوانه‌وار عاشق بودن
 • They're madly in love.
  آنها دیوانه‌وار عاشق همدیگر هستند.
love of something
عشق به چیزی
 • I admired her love of learning.
  من عشق او به یادگیری را تحسین کردم.
the love of one's life
عشق زندگی کسی
 • He was the love of my life.
  او عشق زندگی من بود.

2 عاشقانه

 • 1. a love song
  1 . یک آهنگ عاشقانه
 • 2. a love story
  2 . یک داستان عاشقانه

3 عزیزم (خطاب) جیگر، عشقم

informal
مترادف و متضاد baby darling honey
 • 1. Can I help you, love?
  1 . می‌توانم کمکت کنم، عزیزم؟
 • 2. Take care, my love.
  2 . مراقب خودت باش، عشقم.
توضیح درباره واژه love
واژه love واژه‌ای است که برای خطاب کردن فرد مورد علاقه به‌کار می‌رود. این کاربرد بسیار صمیمی است و اغلب در موقعیت‌های غیررسمی استفاده می‌شود.

4 با عشق (انتهای نامه)

 • 1. All my love, Louise
  1 . با تمام عشق، "لوئیس"
 • 2. Love, Mom
  2 . با عشق، مادر

5 صفر (امتیاز در تنیس) امتیاز صفر، هیچ

مترادف و متضاد nil
 • 1. 40–love!
  1 . چهل-هیچ!
 • 2. She won the first set six–love.
  2 . او دست اول را شش بر صفر برد.
[فعل]

to love

/lʌv/
فعل گذرا
[گذشته: loved] [گذشته: loved] [گذشته کامل: loved]

6 عاشق بودن دوست داشتن

مترادف و متضاد adore cherish enjoy greatly detest hate loathe
to love somebody/something
عاشق کسی/چیزی بودن
 • 1. He loves his kids.
  1. او عاشق بچه‌هایش است.
 • 2. I've only ever loved one woman.
  2. من فقط عاشق یک زن بوده‌ام.
 • 3. Last night he told me he loved me.
  3. دیشب او به من گفت عاشقم است.
to love to (do something)
دوست داشتن (انجام کاری)
 • I'd love to see her.
  خیلی دوست دارم او را ببینم.
to love +verb+ing
عاشق کاری بودن
 • I love swimming.
  من عاشق شنا هستم.
to love it when (something happens)
عاشق رخ دادن اتفاقی/کاری بودن
 • I just love it when you bring me presents!
  عاشقش هستم وقتی برایم هدیه می‌آوری!
to love somebody/something to do something
مایل به انجام کاری توسط کسی/چیزی بودن
 • He loved her to sing to him.
  او مایل بود برایش آواز بخواند.
کاربرد فعل love
معادل فعل love "عاشق بودن" و "دوست داشتن" است.
- در مفهوم علاقه شدید به کسی داشتن بدون تمایلات جنسی. مثال:
".He loves his kids" (او عاشق بچه هایش است.)
".Susan loved her brother dearly" ("سوزان" برادرش را خیلی دوست داشت.)
- در مفهوم علاقه شدید به کسی داشتن به همراه تمایلات جنسی. مثال:
".I've only ever loved one woman" (من فقط عاشق یک زن بوده‌ام.)
".Last night he told me he loved me" (دیشب او به من گفت عاشقم است.)
- اشاره به چیزی را بسیار دوست داشتن و از آن لذت زیاد بردن. مثال:
".He really loves his job" (او واقعا عاشق کارش است.)
".I absolutely love chocolate" (من کاملا عاشق شکلاتم.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان