[صفت]

lucky

/ˈlʌk.i/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: luckier] [حالت عالی: luckiest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خوش‌شانس

معادل ها در دیکشنری فارسی: خوش‌اقبال بختیار خوش‌شانس
مترادف و متضاد fortunate in luck unfortunate unlucky
to be lucky to do something
خوش‌شانس بودن در انجام کاری
 • They're lucky to have such a nice office to work in.
  آنها خوش‌شانس هستند که دفتری به آن زیبایی برای کار کردن دارند.
to be lucky that…
خوش شانس بودن که...
 • He's lucky that he wasn't fired.
  خوش‌شانس بود که اخراج نشد.
lucky you/me ...
خوش به حالت/حالم و...
 • "I'm going on vacation." "Lucky you!"
  «دارم به تعطیلات [مرخصی] می‌روم.» «خوش‌شانسی تو.» [خوش به حال تو]

2 خوش‌یمن

معادل ها در دیکشنری فارسی: خوش‌قدم
مترادف و متضاد unlucky
 • 1.My lucky number is 13.
  1. عدد خوش‌یمن من (عدد) 13 است.
[عبارات مرتبط]
 • 4. انتخاب شانسی (نوعی بازی)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان