[اسم]

mass

/mæs/
قابل شمارش

1 حجم زیاد کپه، توده بزرگ

مترادف و متضاد heap pile stack
 • 1. A mass of snow and rocks was falling down the mountain.
  1 . توده بزرگی از برف و سنگ داشت از کوه پایین می‌افتاد.
 • 2. The hill appeared as a black mass in the distance.
  2 . تپه از دور شبیه به یک توده سیاه به نظر می‌رسید.

2 تعداد زیاد شمار زیاد

مترادف و متضاد abundance large number multitude
a mass of something/somebody
تعداد زیادی از چیزی/کسی
 • 1. He sorted through the mass of images scattered across the table
  1. او تعداد زیادی از عکس‌هایی که روی میز پخش شده بودند را مرتب کرد.
 • 2. There was a mass of cyclists in the competition.
  2. تعداد زیادی دوچرخه‌سوار در مسابقه وجود داشت.

3 جرم (فیزیک)

مترادف و متضاد size weight
 • 1. This stone has a mass of 46.3 kg.
  1 . این سنگ جرمی 46.3 کیلوگرمی دارد.
to calculate the mass of something
جرم چیزی را محاسبه کردن
 • They calculated the earth’s mass.
  آن‌ها جرم زمین را محاسبه کردند.

4 مراسم عشای ربانی (مسیحیت) (Mass)

to go to Mass
به مراسم عشای ربانی رفتن
 • 1. Our Lady wouldn't go to Mass without gloves.
  1. خانم ما بدون دستکش به مراسم عشای ربانی نمی‌رفت.
 • 2. She goes to Mass every Sunday.
  2. او هر یکشنبه به مراسم عشای ربانی می‌رود.
[صفت]

mass

/mæs/
غیرقابل مقایسه

5 جمعی

 • 1. The victims were buried in a mass grave.
  1 . قربانیان در یک گور جمعی دفن شدند.
mass demonstrations/destruction
اعتراضات/کشتار جمعی
 • These weapons were used to commit mass destruction.
  این سلاح‌ها برای انجام کشتار جمعی استفاده می‌شدند.

6 عام مردمی

 • 1. He committed a mass murder.
  1 . او به یک قتل عام دست زد.
 • 2. They hope the new movie will appeal to a mass audience.
  2 . آنها امیدوارند فیلم به مذاق مخاطب عام خوش بیاید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان