[اسم]

May

/meɪ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مه ماه مه

معادل ها در دیکشنری فارسی: مه
 • 1.My mother's birthday is in May.
  1. تولد مادرم در (ماه) مه است.
last/next May
مه قبل [گذشته]/بعد [آینده]
 • 1. They came over last May.
  1. آنها مه (سال) قبل آمدند.
 • 2. We'll see her next May.
  2. ما او را مه بعدی خواهیم دید.
on May...th
در ...ام مه
 • The meeting will be on May 6th.
  جلسه در ششم مه برگزار خواهد شد.
the ...th of May
...ام مه
 • The meeting was held on the fourth of May.
  جلسه در چهارم مه برگزار شد.
توضیحاتی در رابطه با ماه May
May یا مه، پنجمین ماه میلادی است. این ماه سی و یک روزه است و تقریبا معادل 11 اردیبهشت تا 10 خرداد در تقویم شمسی است. واژه May اسم خاص محسوب می‌شود و همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود و حرف تعریف نمی‌گیرد. مثال:
".We'll see her next May" (ما او را مه بعدی خواهیم دید.)
[فعل]

may

/meɪ/
فعل وجهی فعل گذرا
[گذشته: might] [گذشته: might]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ممکن بودن امکان داشتن

معادل ها در دیکشنری فارسی: امکان داشتن ممکن بودن
 • 1.I may see you tomorrow - it depends on when we leave.
  1. ممکن است فردا ببینمت؛ بستگی دارد کی اینجا را ترک کنیم.
 • 2.That may be true.
  2. آن ممکن است درست باشد.
 • 3.The cause of the accident may never be discovered.
  3. دلیل حادثه ممکن است هیچگاه افشا نشود.
 • 4.We may go to France this year.
  4. ممکن است امسال به فرانسه برویم.
کاربرد فعل may
معادل فارسی فعل may "ممکن بودن" است. may جزء افعال مدال یا وجهی است.
- اشاره به محتمل بودن چیزی. مثال:
".The cause of the accident may never be discovered" (دلیل حادثه ممکن است هیچگاه افشا نشود.)
- برای سوال پرسیدن به‌صورت مؤدبانه در مفهوم توانستن. مثال:
"?May I ask why you took that decision" (ممکن است [می‌توانم] بپرسم که چرا آن تصمیم را گرفتید؟)
"?May I come in" (ممکن است [می‌توانم] بیایم داخل؟)

2 باشد که به امید آنکه

formal
 • 1.Business has been thriving in the past year. Long may it continue to do so.
  1. کسب‌وکار در سال گذشته پررونق بوده‌است. باشد که تا مدت‌ها به این روند ادامه دهد.
 • 2.May she rest in peace.
  2. باشد که (روحش) در آرامش باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان