[اسم]

meat

/miːt/
غیرقابل شمارش

1 گوشت

مترادف و متضاد flesh
to eat meat
گوشت خوردن
 • I don't eat meat - I'm vegetarian.
  من گوشت نمی‌خورم؛ گیاهخوار هستم.
to have meat in ...
(در) چیزی گوشت داشتن
 • Does this dish have meat in it?
  آیا این غذا گوشت دارد؟
white/red meat
گوشت سفید[گوشت پرنده، ماهی]/قرمز [گوشت دام]
 • White meat is supposed to be healthier.
  گمان می‌رود که گوشت سفید سالم‌تر است.
cooked/raw meat
گوشت پخته شده/خام
 • How will I know when the meat is cooked?
  من از کجا بدانم کی گوشت پخته شده است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان