دیکشنری انگلیسی به فارسی

miniskirt

/ˈmɪniˌskɜrt/
/ˈmɪnɪskɜːt/

[اسم]