[اسم]

mouse

/mɑʊs/
قابل شمارش
[جمع: mice]

1 موش

a field mouse
موش مزرعه
a pet mouse
موش خانگی

2 ماوس (کامپیوتر) موشواره

  • 1. Move your mouse over the screen.
    1 . ماوس خود را روی صفحه حرکت دهید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان