[اسم]

MP3 player

/em.piːˈθriːˌpleɪ.ər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دستگاه پخش موسیقی

  • 1.My MP3 player is broken.
    1. دستگاه پخش موسیقی ام خراب است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان