[تخصیص گر]

my

/maɪ/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 [صفت ملکی اول شخص مفرد] مال من، -َم، -ام

معادل ها در دیکشنری فارسی: من
 • 1.Give me my jacket.
  1. کت من [کتم] را به من بده.
 • 2.My feet are cold.
  2. پاهای من [پاهایم] سر هستند.
 • 3.My goodness! Look at the time!
  3. خدای من! ساعت را ببین!
 • 4.My name is Rezz.
  4. نام من [نامم] "رض" است.
 • 5.My parents are really understanding.
  5. والدین من [والدینم] واقعاً با درک هستند.
 • 6.My wife is not here.
  6. همسر من [همسرم] اینجا نیست.
 • 7.Where's my passport?
  7. گذرنامه من [گذرنامه‌ام] کجاست؟
کاربرد واژه my
واژه my از لحاظ دستوری یک صفت ملکی و از لحاظ صرفی اول شخص مفرد است. از این صفت برای بیان مالکیت استفاده می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان