[اسم]

mythology

/məˈθɑləʤi/
قابل شمارش

1 اسطوره‌شناسی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسطوره‌شناسی
مترادف و متضاد folklore legends myth
  • 1.From a study of mythology we can conclude that the ancients were concerned with the wonders of nature.
    1. با مطالعه اسطوره شناسی می‌توانیم به این نتیجه برسیم که باستانیان به شگفتی‌های طبیعت علاقه‌مند بودند.
  • 2.Greek mythology
    2. اسطوره‌شناسی یونان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان