need


/niːd/
/niːd/

فعل
1
to need [فعل]
1
نیاز داشتن احتیاج داشتن

گذشته: needed   گذشته کامل: needed  
مترادف:   demand require want
متضاد:   have hold possess
 • 1. خردسالان به مراقبت دائمی نیاز دارند.
 • 2. او به یک عمل جراحی نیاز دارد.
 • 3. I need some new shoes .
  3. من به کفش‌هایی نو نیاز دارم.
 • این پیراهن به شستن نیاز دارد.

فعل
2
to need [فعل گذرا]
2
بایستن

گذشته: needed   گذشته کامل: needed  
مترادف:   be obliged to have to must
 • 1. I need to get some sleep .
  1. من باید کمی بخوابم.
 • 2. او باید موهایش را بشوید.
 • You needn't bother asking Rick—I know he's too busy .
  لازم نیست زحمت بکشی از "ریک" بخواهی؛ من می‌دانم او زیادی سرش شلوغ است.
 • You needn't have worried—it all turned out fine .
  لازم نبود نگران شوی؛ همه چیز درست تمام شد.

اسم
1
need [اسم]
1
نیاز لزوم

مترادف:   essential necessity requirement
 • باید نیازهای مرا برآورده کنی.
 • ما دوباره با شما تماس می‌گیریم اگر نیاز به وجود بیاید.
 • نیازی نیست که تو صبح زود بلند شوی.
 • I had no need to open the letter—I knew what it would say .
  اصلا نیازی نبود نامه را باز کنم؛ می‌دانستم چه در آن نوشته شده است.
 • برنامه‌ای مناسب برای نیازهای فردی شما
 • هیچ لزومی برای تغییر سیستم کنونی وجود دارد؟