[اسم]

overpopulation

/ˌoʊvərˌpɑpjəˈleɪʃən/
غیرقابل شمارش

1 ازدیاد جمعیت جمعیت بیش از حد

  • 1. What can we do about overpopulation?
    1 . چه کاری در باب ازدیاد جمعیت می‌توانیم انجام دهیم؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان