[فعل]

to overpopulate

/ˌoʊvərˈpɑpjəleɪt/
فعل گذرا
[گذشته: overpopulated] [گذشته: overpopulated] [گذشته کامل: overpopulated]

1 پرجمعیت کردن جمعیت(منطقه‌ای) را بیش از حد زیاد کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان