[اسم]

package tour

/ˈpækɪdʒ tʊr/
قابل شمارش

1 تور مسافرتی

مترادف و متضاد package holiday
  • 1.We are going on a package tour to Hong Kong.
    1. ما قرار است با تور مسافرتی به هنگ کنگ برویم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان