past


/pæst/
/pɑːst/

صفت
1
past [صفت]
1
گذشته قبلی، سابق

 • در طول دو هفته گذشته، دوازده نفر از این بیماری مرده‌اند.

قید
1
past [قید]
1
گذشته پس از

مترادف:   after
متضاد:   before

اسم
1
past [اسم]
1
گذشته (زمان)

 • 1. She always asks about my past.
  1. او همیشه از گذشته‌ام (سوال) می‌پرسد.
 • رودهایی از مواد مذاب ذوب شده مشخصا در گذشته دور از اینجا عبور کرده است.
 • گذشته را فراموش کن و به آینده تمرکز کن.
 • You’ve got to stop living in the past.
  تو باید دست از زندگی کردن در گذشته برداری.

اسم
2
past [قابل شمارش] [اسم]
2
گذشته (دستور زبان)

حرف اضافه
1
past [حرف اضافه]
1
آن طرف‌تر بالاتر

 • 1. به آن طرف‌تر از کلیسا برو [از کلیسا عبور کن یا کلیسا را رد کن].
 • 2. ما در خانه‌ای درست بالاتر از کلیسا زندگی می‌کنیم.

حرف اضافه
2
past [حرف اضافه]
2
فراتر

حرف اضافه
3
past [حرف اضافه]
3
بعد از گذشته از

 • 1. وقتی به خانه رسیدیم از نیمه شب گذشته بود.
 • 2. ten (minutes) past six
  2. ده (دقیقه) گذشته از شش [شش و ده دقیقه]
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان