[اسم]

passport

/ˈpæs.pɔːrt/
قابل شمارش

1 گذرنامه پاسپورت

مترادف و متضاد travel document travel papers
  • 1.a passport photo
    1 . عکس پاسپورت
  • 2.passport control
    2 . (محل) کنترل گذرنامه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان