[قید]

passively

غیرقابل مقایسه

1 مطیعانه بدون مقاومت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان