[قید]

passionately

/ˈpæʃ.ə.nət.li/
غیرقابل مقایسه

1 با شور و شوق

معادل ها در دیکشنری فارسی: مشتاقانه
  • 1.Ann has always believed passionately in women's rights.
    1. "ان" همیشه با شور و شوق به حقوق زنان معتقد بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان