[اسم]

passion flower

/pˈæʃən flˈaʊɚ/
قابل شمارش

1 گل ساعتی (گیاه‌شناسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: گل ساعتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان