[صفت]

passive

/ˈpæsɪv/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more passive] [حالت عالی: most passive]

1 منفعل تابع، غیرفعال، انفعالی

معادل ها در دیکشنری فارسی: انفعالی منفعل
مترادف و متضاد compliant inactive submissive yielding active assertive
 • 1.He's very passive in the relationship.
  1. او در رابطه بسیار تابع است.
 • 2.Traditionally in many professions women have been confined to more passive roles.
  2. طبق سنت، در بسیاری از مشاغل خانم‌ها به نقش‌های انفعالی‌تر محدود شده‌اند.

2 مجهول

معادل ها در دیکشنری فارسی: مجهول
مترادف و متضاد active
 • 1."He was released from prison" is a passive sentence.
  1. "او از زندان آزاد شده بود" جمله‌ای مجهول است.
[اسم]

passive

/ˈpæsɪv/
غیرقابل شمارش

3 حالت مجهول

معادل ها در دیکشنری فارسی: مجهول
 • 1.In the sentence "The car was stolen", the verb is in the passive.
  1. در جمله «ماشین دزدیده شد» فعل در حالت مجهول است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان