[اسم]

piece

/piːs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تکه برش

معادل ها در دیکشنری فارسی: تکه مهره عراده
مترادف و متضاد bit segment slice
piece of something
یک تکه از چیزی
 • a piece of cake
  یک تکه کیک
to/in pieces
تکه‌تکه
 • The bowl fell on the floor and smashed to pieces.
  کاسه روی زمین افتاد و تکه‌تکه شد.

2 قطعه عدد، برگ

معادل ها در دیکشنری فارسی: اثر دانه قطعه
مترادف و متضاد bit section segment
piece of something
یک قطعه چیزی
 • 1. a piece of music/equipment ...
  1. یک قطعه موسیقی/ابزار و...
 • 2. He handed me a piece of paper.
  2. او به من یک برگ کاغذ داد.

3 مقاله قطعه خبری

 • 1.Did you see her piece about the Internet in the paper today?
  1. آیا امروز مقاله او را درباره اینترنت در روزنامه دیدی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان