[اسم]

اثر

( ا-ث-ر )
1 trace impression , mark
رد باقی‌مانده از چیزی، نشان، نشانه یا علامت

trace /treɪs/ /treɪs/


impression /ɪmˈpreʃ.ən/ /ɪmˈprɛʃən/


mark /mɑrk/ /mɑːk/

2 effect impression , impact
تأثیر یا پیامد چیزی

effect /ɪˈfekt/ /ɪˈfekt/


impression /ɪmˈpreʃ.ən/ /ɪmˈprɛʃən/


impact /ˈɪmpækt/ /ˈɪmpækt/

3 work piece , composition , writing
نوشته ادبی، قطعه موسیقی یا کار هنری (نقاشی و ...)

work /wɜːrk/ /wɜːk/


piece /piːs/ /piːs/


composition /ˌkɑm.pəˈzɪʃ.ən/ /ˌkɒmpəˈzɪʃn/


writing /ˈrɑɪt̬.ɪŋ/ /ˈraɪ.tɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان