[اسم]

pop culture

(Popular culture)
/pɑp ˈkʌlʧər/
قابل شمارش

1 فرهنگ عامه فرهنگ مردمی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان