[اسم]

popcorn

/ˈpɑp.kɔːrn/
قابل شمارش

1 ذرت بوداده

  • 1. Which would you like, popcorn or potato chips?
    1 . کدام را دوست داری، ذرت بوداده یا چیپس؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان