room


/ruːm/
/ruːm/

اسم
1
room [اسم]
1
اتاق

مترادف:   chamber

اسم
2
room [قابل شمارش] [اسم]
2
فضا جا

مترادف:   area place space
  • چطور می‌توانیم برای همه این اسباب اثاثیه جا باز کنیم؟
  • Yes, there's plenty of room.
    بله، جای کافی وجود دارد.

اسم
3
room [غیرقابل شمارش] [اسم]
3
فضا (برای پیشرفت) جا

مترادف:   capacity scope

اسم
4
room [غیرقابل شمارش] [اسم]
4
محل اقامت اتاق (هتل و ...)، مسکن (موقت)

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان