[صفت]

sharp

/ʃɑːrp/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: sharper] [حالت عالی: sharpest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شیک تروتمیز

مترادف و متضاد chic fashionable smart stylish shabby
sharp suit
کت‌شلوار شیک
a sharp dresser
یک فرد شیک‌پوش
 • Todd is a sharp dresser.
  "تاد" یک فرد شیک‌پوش است.

2 تیز

معادل ها در دیکشنری فارسی: بران برنده تیز نوک‌تیز
مترادف و متضاد keen razor-sharp sharp-edged blunt
 • 1.The point of this pencil isn't sharp enough.
  1. نوک این مداد به‌اندازه کافی تیز نیست.
razor sharp
بسیار تیز
 • Its teeth are razor sharp.
  دندان‌های آن بسیار تیز هستند.
sharp knife/teeth
چاقو/دندان‌های تیز
 • Make sure you use a good sharp knife.
  حتماً از یک چاقوی تیز خوب استفاده کنید.

3 هوشیار تیزبین، تیزهوش

مترادف و متضاد alert discerning keen perceptive shrewd dull slow
a sharp mind
ذهنی هوشیار [دقیق]
 • a journalist with an extremely sharp mind
  یک خبرنگار با ذهنی بسیار هوشیار

4 دیز نیم پرده کروماتیک بالا

معادل ها در دیکشنری فارسی: دیز
F sharp/D sharp/C sharp ...
(نت) فا/ر/دو دیز

5 شدید تند

مترادف و متضاد acute intense sheer steep gentle gradual
a sharp turn/bend
یک پیچ تند
 • We came to a sharp bend in the road.
  ما به یک پیچ تند در جاده رسیدیم.
a sharp increase/fall
افزایش/کاهش شدید
 • 1. a sharp fall in unemployment
  1. کاهش شدید در بیکاری
 • 2. a sharp increase in prices
  2. افزایش شدید در قیمت‌ها
a sharp pain
درد شدید
 • I suddenly felt a sharp pain in my back.
  ناگهان دردی شدید در کمرم حس کردم.

6 واضح آشکار

مترادف و متضاد clear distinct obvious blurred indistinct
sharp difference/distinction
تفاوت/تمایز آشکار [واضح]
 • 1. sharp differences of opinion
  1. تفاوت‌های آشکار عقیدتی
 • 2. She drew a sharp distinction between domestic and international politics.
  2. او تمایزی واضح بین سیاست داخلی و بین‌المللی قائل شد.
[قید]

sharp

/ʃɑːrp/
غیرقابل مقایسه

7 رأس (ساعت)

مترادف و متضاد exactly on the dot precisely approximately roughly
at (an hour/time) sharp
رأس ساعت/زمان
 • The performance will begin at 7:30 sharp.
  اجرا رأس ساعت 7:30 شروع خواهد شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان