[اسم]

shop

/ʃɑp/
قابل شمارش

1 مغازه فروشگاه

مترادف و متضاد outlet salon store
  • 1. a coffee shop
    1 . کافی شاپ
  • 2. a gift shop
    2 . کادو سرا [کادو فروشی]
  • 3. flower shop
    3 . گل فروشی
[فعل]

to shop

/ʃɑp/
فعل گذرا
[گذشته: shopped] [گذشته: shopped] [گذشته کامل: shopped]

2 خرید کردن

مترادف و متضاد buy go shopping purchase
  • 1. I like to shop at the Gap for clothes.
    1 . دوست دارم از فروشگاه "گپ" برای لباس خرید کنم.
  • 2. She shops with her mom.
    2 . او با مادرش خرید می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان