[اسم]

shopping mall

/ˈʃɑːpɪŋ mɔːl/
قابل شمارش

1 پاساژ خرید بازار خرید

مترادف و متضاد mall
  • 1. Let's go to the shopping mall.
    1 . بیا به پاساژ خرید برویم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان