[عدد]

sixteen

/sɪksˈtiːn/

1 شانزده عدد 16

معادل ها در دیکشنری فارسی: شانزده
  • 1.Fourteen, fifteen, sixteen, seventeen.
    1. چهارده، پانزده، شانزده، هفده.
  • 2.We've got sixteen people coming for lunch.
    2. ما شانزده نفر برای ناهار مهمان داریم.
کاربرد عدد sixteen به معنای شانزده
معادل عدد sixteen در فارسی "شانزده" است. "شانزده" جزء اعداد زوج است که قبل از عدد 17 و بعد از عدد 15 است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان