[عدد]

six

/sɪks/

1 شش عدد 6

  • 1. I have six grandchildren.
    1 . من شش نوه دارم.
  • 2. The game starts at six p.m.
    2 . بازی ساعت شش عصر شروع میشود.
کاربرد صفت six به معنای شش
معادل صفت six در فارسی "شش" است. "شش" جزء اعداد زوج و یک صفت شمارشی است که قبل از عدد 7 و بعد از عدد 5 است. مثال:
"five, six, seven" (پنج، شش، هفت)
"The game starts at six p.m." (بازی ساعت شش عصر شروع میشود.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان