[اسم]

smell

/smel/
غیرقابل شمارش

1 بویایی

 • 1. Smell is one of the five senses.
  1 . بویایی یک از پنج حواس است.
sense of smell
حس بویایی
 • Dogs have a very good sense of smell.
  سگ‌ها حس بویایی بسیار خوبی دارند.

2 بو

مترادف و متضاد aroma fragrance scent
 • 1. I love the smell of orange blossoms.
  1 . من عاشق بوی شکوفه‌های پرتقال هستم.
 • 2. There's a delicious smell in here.
  2 . بوی خوشمزه‌ای [مطبوعی] اینجا می‌آید.
a faint/strong smell of something
بوی کم/شدید چیزی
 • a strong smell of garlic
  بوی شدید سیر
a sweet/fresh/musty smell
بوی شیرین/تازه/کهنه [ناگرفته]

3 بوی بد بو

مترادف و متضاد odour reek stench stink
 • 1. I wish I could get rid of that smell in the bathroom.
  1 . کاش می‌توانستم از شر بوی بد دستشویی خلاص شوم.
[فعل]

to smell

/smel/
فعل گذرا
[گذشته: smelled] [گذشته: smelled] [گذشته کامل: smelled]

4 بو کردن بو کشیدن

مترادف و متضاد get a whiff of scent sniff
 • 1. Humans can't smell as well as dogs.
  1 . انسان‌ها نمی‌توانند به خوبی سگ‌ها بو بکشند.
to smell something
چیزی را بو کردن
 • Come and smell these flowers!
  بیا و این گل‌ها را بو کن!
to smell something doing something
بوی انجام کاری را حس کردن
 • Can you smell something burning?
  آیا بوی سوختن چیزی را احساس می‌کنی؟
to smell that…
بو کردن اینکه...
 • I could smell that something was burning.
  من می‌توانستم این بو را احساس کنم که چیزی داشت می‌سوخت.

5 بوی بخصوصی داشتن بوی خوب/بد دادن

مترادف و متضاد scent stink
to smell of something
بوی چیزی دادن
 • His breath smelt of garlic.
  نفسش [دهانش] بوی سیر می‌داد.
to smell like something
بوی چیزی دادن
 • What does the perfume smell like?
  عطر بوی چه می‌دهد [چه نوع بویی دارد؟]
to smell + adj
بوی ... دادن
 • Dinner smells good.
  شام بوی خوبی می‌دهد [دارد].

6 بوی بد دادن

مترادف و متضاد reek stink
 • 1. Your running shoes really smell!
  1 . کفش‌های ورزشی تو خیلی بوی بد می‌دهند!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان