[اسم]

standing ovation

/ˈstændɪŋ oʊˈveɪʃən/
قابل شمارش

1 تشویق ایستاده تشویق حضار (به صورت ایستاده)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان