[اسم]

standing

/stˈændɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 موقعیت مرتبه، وضعیت

 • 1. He remains at the top of the championship standings.
  1 . او در بالاترین مرتبه قهرمانی باقی می‌ماند.
 • 2. she heads the world championship standings.
  2 . او به سمت مرتبه قهرمانی دنیا پیش می‌رود.

2 سابقه آوازه، شهرت

 • 1. His standing as a movie director has risen in recent years.
  1 . آوازه او به عنوان یک کارگردان فیلم، در سال‌های اخیر بیشتر شده است.
 • 2. She married into a family of higher social standing.
  2 . او با یک خانواده با شهرت اجتماعی زیاد وصلت کرده است.

3 ایستادن

 • 1. Standing compresses the spine and forces the heart to work against gravity.
  1 . ایستادن ستون فقرات را فشرده می‌کند و قلب را مجبور می‌کند که برخلاف جاذبه کار کند.
 • 2. Standing too much can lead to back pain.
  2 . زیادی ایستادن می‌تواند منجر به کمردرد شود.

4 طول مدت

 • 1. The couple had a squabble of long standing.
  1 . آن زوج جر و بحثی طولانی مدت داشتند.
 • 2. They had a friendship of many years’ standing.
  2 . آن‌ها رفاقتی طولانی مدت داشتند.
[صفت]

standing

/stˈændɪŋ/
غیرقابل مقایسه

5 ایستاده

 • 1. Cats can clear two metres with a standing jump.
  1 . گربه‌ها می‌توانند دو متر پرش ایستاده انجام دهند.
 • 2. The runners set off from a standing start.
  2 . دونده‌ها (مسابقه را) با حالت ایستاده شروع کردند.

6 دایمی همیشگی، ثابت

 • 1. We have a standing invitation to visit them anytime.
  1 . ما دعوتنامه ثابتی داریم که در هر زمان بتوانیم آن‌ها را ملاقات کنیم.
 • 2. You have to pay standing charges whether or not you use the service.
  2 . چه از (آن) خدمات استفاده بکنید و چه نکنید، باید هزینه‌های ثابتی را بپردازید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان