[اسم]

standing

/stˈændɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 موقعیت مرتبه، وضعیت

 • 1.He remains at the top of the championship standings.
  1. او در بالاترین مرتبه قهرمانی باقی می‌ماند.
 • 2.she heads the world championship standings.
  2. او به سمت مرتبه قهرمانی دنیا پیش می‌رود.

2 سابقه آوازه، شهرت

 • 1.His standing as a movie director has risen in recent years.
  1. آوازه او به عنوان یک کارگردان فیلم، در سال‌های اخیر بیشتر شده است.
 • 2.She married into a family of higher social standing.
  2. او با یک خانواده با شهرت اجتماعی زیاد وصلت کرده است.

3 طول مدت

 • 1.The couple had a squabble of long standing.
  1. آن زوج جر و بحثی طولانی مدت داشتند.
 • 2.They had a friendship of many years’ standing.
  2. آن‌ها رفاقتی طولانی مدت داشتند.

4 ایستادن

 • 1.Standing compresses the spine and forces the heart to work against gravity.
  1. ایستادن ستون فقرات را فشرده می‌کند و قلب را مجبور می‌کند که برخلاف جاذبه کار کند.
 • 2.Standing too much can lead to back pain.
  2. زیادی ایستادن می‌تواند منجر به کمردرد شود.
[صفت]

standing

/stˈændɪŋ/
غیرقابل مقایسه

5 ایستاده

معادل ها در دیکشنری فارسی: ایستاده برپا سرپا سرپایی قایم
 • 1.Cats can clear two metres with a standing jump.
  1. گربه‌ها می‌توانند دو متر پرش ایستاده انجام دهند.
 • 2.The runners set off from a standing start.
  2. دونده‌ها (مسابقه را) با حالت ایستاده شروع کردند.

6 دایمی همیشگی، ثابت

 • 1.We have a standing invitation to visit them anytime.
  1. ما دعوتنامه ثابتی داریم که در هر زمان بتوانیم آن‌ها را ملاقات کنیم.
 • 2.You have to pay standing charges whether or not you use the service.
  2. چه از (آن) خدمات استفاده بکنید و چه نکنید، باید هزینه‌های ثابتی را بپردازید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان