[اسم]

street

/striːt/
قابل شمارش

1 خیابان

مترادف و متضاد avenue road route
  • 1. Diane's house is in Cherrywood Street.
    1 . خانه دیان در خیابان "چری وود" قرار دارد.
  • 2. Our daughter lives just across the street from us.
    2 . دخترمان رو به روی خیابان ما زندگی میکند.
کاربرد اسم street به معنای خیابان
معادل اسم street در فارسی "خیابان" است. street یا خیابان، به مسیر یا جاده ای شهری یا روستایی گفته می شود که معمولا در یک طرف یا دو طرف آن خانه ها و ساختمان هایی قرار دارند. مثال:
".Diane's house is in Cherrywood Street" (خانه دیان در خیابان "چری وود" است.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان