دیکشنری انگلیسی به فارسی

the

/ði/
/ðiː/

[تخصیص گر]