[قید]

tonight

/təˈnɑɪt/
غیرقابل مقایسه

1 امشب

معادل ها در دیکشنری فارسی: امشب
مترادف و متضاد this evening this night
  • 1.I hope you sleep well tonight.
    1. امیدوارم امشب خوب بخوابی.
  • 2.Tonight there's going to be a party.
    2. امشب یک مهمانی خواهد بود.
کاربرد قید tonight به معنای امشب
معادل قید tonight در فارسی "امشب" است. این قید اشاره به شب یا ساعات تاریکی امروز (روزی که در حال سپری شدن است) دارد. مثال:
".I hope you sleep well tonight" (امیدوارم امشب خوب بخوابی.)
".Tonight there's going to be a party" (امشب یک مهمانی خواهد بود.)
[اسم]

tonight

/təˈnɑɪt/
غیرقابل شمارش

2 امشب

  • 1.Tonight is a night to remember.
    1. امشب، شبی به‌یادماندنی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان