[اسم]

travesty

/ˈtrævəsti/
قابل شمارش

1 تقلید مضحک نقیضه، تعبیر هجو آمیز

مترادف و متضاد charade misrepresentation parody
  • 1.a travesty of justice
    1. تقلید مضحکی از عدالت
  • 2.the premise of the movie is a travesty of the book.
    2. اساس آن فیلم تعبیر هجو آمیزی از این کتاب است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان