[اسم]

truculence

/ˈtrʌkjʊləns/
غیرقابل شمارش

1 خشونت درندگی

مترادف و متضاد aggressiveness ferocity
  • 1.The principal warned the student that his truculence might one day land him in jail.
    1. مدیر مدرسه به آن دانش آموز هشدار داد که خشونتش روزی او را به زندان خواهد انداخت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان