[فعل]

to try

/traɪ/
فعل ناگذر
[گذشته: tried] [گذشته: tried] [گذشته کامل: tried]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سعی کردن تلاش کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: تلاش کردن سعی کردن
مترادف و متضاد attempt endeavour seek undertake
 • 1.If I don't get into the football academy this year, I'll try again next year.
  1. اگر امسال نتوانم عضو [وارد] آکادمی فوتبال شوم، سال بعد دوباره تلاش می‌کنم.
to try to do something
سعی کردن برای انجام کاری
 • I tried to open the window but I couldn't.
  سعی کردم پنجره را باز کنم، اما نتوانستم.
to try hard
خیلی تلاش کردن
 • I've tried really hard but I can't persuade him to come.
  خیلی تلاش کرده‌ام، اما نمی‌توانم او را به آمدن متقاعد کنم.
to try one's best/hardest (to do something)
به شدت/سخت تلاش خود را کردن (برای انجام کاری)
 • She tried her best to solve the problem.
  او به شدت تلاشش را کرد که مشکل را حل کند.

2 امتحان کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: آزمودن امتحان کردن
مترادف و متضاد check out test try out
to try something
چیزی را امتحان کردن
 • 1. Have you tried this new coffee? It's very good.
  1. آیا این قهوه جدید را امتحان کردی؟ خیلی خوب است.
 • 2. You should try my food.
  2. باید غذای مرا امتحان کنی.
to try doing something
انجام کاری را امتحان کردن
 • John isn't here. Try calling his home number.
  "جان" اینجا نیست. زنگ زدن به شماره تلفن خانه‌اش را امتحان کنید [با شماره تلفن خانه‌اش تماس بگیرید].

3 محاکمه کردن رسیدگی کردن (در دادگاه)، بررسی کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: دادگاهی کردن محاکمه کردن
to try somebody (for something)
کسی را (برای چیزی) محاکمه کردن
 • He was tried for murder.
  او برای قتل محاکمه شد.
to try a case
به پرونده‌ای رسیدگی کردن/پرونده‌ای را بررسی کردن
 • The case was tried before a jury.
  آن پرونده مقابل یک هیئت منصفه بررسی شد.
[اسم]

try

/traɪ/
قابل شمارش

4 امتحان تلاش

مترادف و متضاد attempt effort endeavour
to be worth a try
ارزش امتحان کردن را داشتن
 • You could ask him - it's worth a try.
  می‌توانی از او بپرسی؛ ارزش امتحان کردن را دارد [به امتحانش می‌ارزد].
to have a try at something/at doing something
سعی کردن کاری را انجام دادن
 • Why don't you have a try at convincing him?
  چرا سعی نمی‌کنی او را قانع کنی؟
to make another try at
تلاشی دیگر برای کاری کردن
 • The US negotiators decided to make another try at reaching a settlement.
  مذاکره‌کنندگان آمریکا تصمیم گرفتند برای رسیدن به توافق، تلاشی دیگر بکنند.
to give something a try
چیزی را امتحان کردن
 • Hand me the puzzle - I'll give it a try.
  پازل را به من بده؛ امتحانش می‌کنم.

5 امتیازگیری از طریق لمس منطقه گل با توپ (راگبی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان