[صفت]

undeniable

/ˌʌndɪˈnaɪəbəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more undeniable] [حالت عالی: most undeniable]

1 انکارناپذیر انکارنشدنی

مترادف و متضاد certain indisputable indubitable debatable deniable questionable
  • 1.an undeniable fact
    1. یک حقیقت انکارنشدنی
  • 2.That Leon resented Rita's good marks in school was undeniable.
    2. اینکه "لئون" از نمرات خوب "ریتا" در مدرسه ناراحت بود انکارنشدنی بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان