[حرف اضافه]

under

/ˈʌn.dər/

1 زیر تحت

مترادف و متضاد below beneath underneath above on on top of over
under the water/bed/table/tree ...
زیر آب/تخت/میز/درخت و...
 • 1. He could only keep his head under the water for a few seconds.
  1. او فقط می‌توانست چند ثانیه سرش را زیر آب نگه دارد.
 • 2. He hid under the bed.
  2. او زیر تخت پنهان شد.
 • 3. She pushed her bag under the table.
  3. او کیفش را به زیر میز هل داد.
 • 4. They were standing under a tree.
  4. آنها زیر یک درخت ایستاده بودند.
کاربرد حرف اضافه under به معنای زیر یا تحت
معادل حرف اضافه under، در فارسی "زیر" یا "تحت" است. از این حرف اضافه برای نشان دادن موقعیت چیزی، کسی یا سطحی که دقیقا در زیر چیزی دیگر است، استفاده می‌شود. برای مثال:
"?Have you looked under the bed" (زیر تخت را نگاه کرده‌ای؟)
".They were standing under a tree" (آنها زیر یک درخت ایستاده بودند.)
"under the water" (زیر آب)

2 کمتر از کوچکتر از

under an amount/number...
کمتر از مقدار/تعداد و...
 • 1. It took us under an hour.
  1. برای ما کمتر از یک ساعت طول کشید.
 • 2. Nobody under 18 is allowed to buy alcohol.
  2. هیچ فردی کوچکتر از 18 سال، اجازه خرید الکل را ندارد.
 • 3. under 2 percent
  3. کمتر از 2 درصد

3 تحت رهبری تحت کنترل

under somebody/something
تحت کنترل [رهبری] کسی/چیزی
 • 1. The country is now under martial law.
  1. اکنون آن کشور تحت کنترل حکومت نظامی است.
 • 2. The team is playing well under the new captain.
  2. آن تیم، تحت رهبری کاپیتان جدید دارد خوب بازی می‌کند.

4 تحت (قید، اثر، فرآیند و ...) بنا بر، بر اساس، طبق

 • 1.Is the television still under guarantee?
  1 . آیا آن تلویزیون هنوز تحت ضمانت است؟
 • 2.The matter is under investigation.
  2 . آن مسئله تحت بررسی است.
 • 3.Under the terms of the lease you had no right to sublet the property.
  3 . بر اساس شرایط اجاره (نامه)، شما حق اجاره دادن این ملک را نداشتید.

5 تحت عنوان

 • 1.If it's not under ‘sports’, try looking under ‘games’.
  1 . اگر تحت عنوان «ورزش» نیست، تحت عنوان «بازی‌ها» را جستجو کن.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان