[قید]

upstairs

/ˌʌpˈsterz/
غیرقابل مقایسه

1 به (سمت) طبقه بالا

مترادف و متضاد downstairs
 • 1.He ran upstairs to answer the phone.
  1. او به طبقه بالا دوید تا تلفن را جواب دهد.
 • 2.If I forget something, I don't have to go upstairs.
  2. اگر چیزی را فراموش کنم، مجبور نیستم به طبقه بالا بروم.
[اسم]

the upstairs

/ˌʌpˈsterz/
غیرقابل شمارش

2 طبقه بالا

معادل ها در دیکشنری فارسی: بالاخانه
مترادف و متضاد downstairs
 • 1.We've converted the upstairs into an office.
  1. ما طبقه بالا را به دفتر کار تبدیل کردیم.
[صفت]

upstairs

/ˌʌpˈsterz/
غیرقابل مقایسه

3 طبقه بالا

مترادف و متضاد downstairs
 • 1.An upstairs window was open.
  1. یک پنجره طبقه بالا باز بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان