[صفت]

vanishing

/ˈvænɪʃɪŋ/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 رو به انقراض در حال انقراض

  • 1.The red squirrel is a vanishing species that needs a protected habitat to survive.
    1. سنجاب قرمز گونه ای رو به انقراض است که نیاز به محیط زیست حفاظت شده دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان