[صفت]

welcome

/ˈwel.kəm/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more welcome] [حالت عالی: most welcome]

1 گرامی خوشایند

مترادف و متضاد agreeable gladly received pleasing unpleasant unwelcome
to make somebody (feel) welcome
به کسی حس خوشایند دادن
 • She makes us (feel) welcome whenever we visit her.
  او کاری می‌کند که هر زمان او را می‌بینیم، حس خوشایندی داشته باشیم.
to be welcomed
گرامی بودن (حضور کسی)
 • You will always be welcome here.
  شما همیشه در اینجا گرامی [مغتنم] خواهی بود [حضور شما همیشه مغتنم خواهد بود].
[اسم]

welcome

/ˈwel.kəm/
قابل شمارش

2 استقبال خوشامدگویی

معادل ها در دیکشنری فارسی: استقبال پیشواز خوشامد خیر مقدم
مترادف و متضاد greeting reception farewell
a warm welcome
خوشامدگویی گرم
 • They were given a warm welcome.
  استقبال گرمی از آنها شد.
to give somebody a welcome
از کسی استقبال کردن
 • The winners were given an enthusiastic welcome when they arrived home.
  از برنده‌ها وقتی به خانه رسیدند استقبال جانانه‌ای شد.
[فعل]

to welcome

/ˈwel.kəm/
فعل گذرا
[گذشته: welcomed] [گذشته: welcomed] [گذشته کامل: welcomed]

3 خوشامد گفتن پذیرایی کردن

مترادف و متضاد greet shun
to welcome somebody
به کسی خوشامد گفتن/از کسی پذیرایی کردن
 • 1. Both families were there to welcome us.
  1. هر دو خانواده برای خوشامد گفتن به ما آنجا بودند.
 • 2. They welcomed us warmly in their us.
  2. آنها در خانه‌شان از ما به گرمی پذیرایی کردند.
to welcome somebody to something
از کسی در جایی پذیرایی کردن
 • It is a pleasure to welcome you to our home.
  باعث خوشحالی ماست که از شما در خانه‌مان پذیرایی کنیم.

4 پذیرا بودن استقبال کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: استقبال کردن پذیرا شدن
مترادف و متضاد accept approve of disapprove of reject
to welcome something
پذیرای چیزی بودن
 • 1. I would welcome your advice.
  1. من نصیحت تو را پذیرا هستم.
 • 2. The decision has been welcomed.
  2. (آن) تصمیم مورد استقبال واقع شد.
[حرف ندا]

welcome

/ˈwel.kəm/

5 خوش آمدید

 • 1.Good evening everybody. Welcome to the show!
  1. عصر بخیر همگی. به برنامه خوش آمدید!
 • 2.Welcome home!
  2. به خانه خوش آمدید!
 • 3.Welcome to Oxford!
  3. به آکسفورد خوش آمدید!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان