1 چه کسی کی

معادل ها در دیکشنری فارسی: کی که
 • 1.Who are all those people?
  1. آن افراد کی هستند؟
 • 2.Who told you?
  2. چه کسی به تو گفت؟
 • 3.Who's that?
  3. او چه کسی است؟
کاربرد ضمیر who به معنای چه کسی/کی
از ضمیر who در جملات پرسشی برای پرسیدن اسم، هویت، عملکرد و .... یک یا چند فرد استفاده می‌شود. مثال:
"?Who told you" (چه کسی به تو گفت؟)
"?Who are you" (تو کی هستی؟)

2 که (ضمیر موصولی)

 • 1.The people who called yesterday want to buy the house.
  1. افرادی که دیروز تماس گرفتند، می‌خواهند خانه را بخرند.
 • 2.The people who we met in France have sent us a card.
  2. افرادی که در فرانسه با آنها آشنا شدیم، یک کارت پستال برایمان ارسال کرده‌اند.
کاربرد ضمیر who به معنای که
ضمیر Who در این مفهوم برای افزودن یا دادن اطلاعاتی در رابطه با فرد یا افرادی به‌خصوص استفاده می‌شود و دیگر مفهوم پرسشی ندارد. به مثال زیر توجه کنید:
".Mr Smith, who has a lot of teaching experience, will be joining the school in September" (آقای اسمیت، کسی که [که] تجربه تدریس زیادی دارد، در ماه سپتامبر به مدرسه می‌پیوندد.)
[اسم]

WHO

(World Health Organization)
/ˌdʌbljuː eɪtʃ ˈoʊ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سازمان جهانی بهداشت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان