[صفت]

whole

/hoʊl/
غیرقابل مقایسه

1 تمام

معادل ها در دیکشنری فارسی: تمام دربست درسته مجموع کلی کلیه
مترادف و متضاد complete entire full intact incomplete partial
 • 1.I spent the whole day cleaning.
  1. من تمام روز را صرف نظافت کردم.
 • 2.The whole town was destroyed by the earthquake.
  2. تمام شهر توسط زلزله نابود شد.
 • 3.There's still a whole month till my birthday.
  3. هنوز یک ماه تمام تا تولد من مانده است.
[اسم]

whole

/hoʊl/
قابل شمارش

2 تمام کل

معادل ها در دیکشنری فارسی: جمیع کل کلیت
to make a whole
یک کل ساختن
 • Four quarters make a whole.
  چهار ربع یک کل می‌سازد.
the whole of something
تمام چیزی را
 • I spent the whole of the weekend in bed.
  من تمام آخر هفته را در رختخواب گذراندم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان