[صفت]

تمام

( ت-م-ا-م )
1 entire whole , complete

entire /enˈtɑɪr/ /ɪnˈtaɪə/


whole /hoʊl/ /həʊl/


complete /kəmˈpliːt/ /kəmˈpliːt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان