[ضمیر]

whose

/huz/

1 مال چه کسی مال کی

  • 1.Whose car is this?
    1 . این اتومبیل مال چه کسی است؟
[صفت]

whose

/huz/
غیرقابل مقایسه

2 که ... شان که ... ش

  • 1.It was an old house, whose basement had been flooded.
    1 . آن خانه ای قدیمی بود، که زیر زمینش آب گرفته بود.
  • 2.We see patients whose families are unable to care for them.
    2 . ما بیمارانی را می بینیم که خانواده هایشان قادر به مراقبت از آنها نیستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان